#StandWithUkraine

Intro · Ievads
 
Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Species · Sugas Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 
 
2011: Version 3.1 2012: Version 3.2 2013: Version 3.3

Laipni lūdzam vietnē
par Latvijas sēnēm!

Šīs Tīmekļa vietnes pamatmērķis ir iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus un ārzemniekus ar Latvijas teritorijā gan bieži sastopamām, gan retām sēnēm - ēdamajām, neēdamajām un indīgajām. Pašlaik vietnē ir īsi apraksti ar fotoilustrācijām par jau 251 Latvijā augošu sēņu sugu. Pārsvarā par katru sugu ir vairāki attēli, kas parāda sēnes dažādos rakursos, atškirīgās to augšanas stadijās, visādās vidēs vai vienkārši to, cik dažādi var būt vienas un tās pašas sugas eksemplāri. Sadaļā "Sugas" sēņu nosaukumi ir sniegti 4 valodās: latviešu, latīņu, angļu un vācu. Sugu apraksti sākotnēji tika sastādīti angļu valodā, taču tagad to izvērstākie teksti jau ir latviešu valodā. Vēl šajā vietnē ir iespēja paraudzīties uz sēnēm dažādos specifiskos skatījumos – uzzināt, kas ir vējslotas un raganu apļi, kā sēnes var veidot it kā savdabīgus mākslas darbus, un daudz ko citu. Tas viss aplūkojams sadaļu kopnē "Temati". Ir vēl virkne citu sadaļu, domātas pārsvarā Latvijas publikai – "Humors", "No folkloras" u.c.

Ar "Fungi of Latvia" ir nesaraujami saistīta arī latviešu valodā izveidotā Tīmekļa vietne "Latvijas Sēnes"

Welcome to the website
for the fungi of Latvia!

The aim of this website is to make familiar the Latvians and foreigners with both abundant and rare macro- scopic fungi of Latvia, either edible, inedible and poisonous. At the time of writing, this website contains short descriptions and photos of 251 fungi species, which grow in Latvia. Most species are depicted on several photos, which show the fungus from various angles, in various environments, or just how different the specimens of the same species can be. On the Species index page, the names of fungi are given in Latvian, Latin, English and German. The descriptions of fungi species are in Latvian (longer ones) and English (few lines only). This website also offers to have a look at Latvia's kingdom of fungi in some special aspects: to learn about Witches’ Brooms and Fairy Rings, to see how fungi can even produce something like artworks, and a lot of more. That can be found in the Topics chapter. There are few other chapters, mostly for Latvian visitors – "Humor", "From Folklore" etc.

"Fungi of Latvia" is tightly cross- linked with the "Latvijas Sēnes" website, which is in Latvian only.

Willkommen im Portal
über die Pilze Lettlands!

Das Ziel dieses Portals ist es den Einwohnern Lettlands, sowie inte- ressierten Ausländern die in Lett- land vorkommenden Pilze vorzu- stellen. Zur Zeit lassen sich hier kurze Beschreibungen mit hinzu- gefügten Fotos zu 251 in Lettland wachsenden Pilzarten finden. Für die meisten Pilzarten gibt es meh- rere Bilder, welche den Pilz aus verschiedenen Blickwinkeln, in verschiedenen Wachstumsstadien, in unterschiedlicher Umgebung zei- gen oder nur deutlich machen sol- len, wie unterschiedlich zwei Exemplare derselben Pilzart aus- sehen können. Die Namen der je- weiligen Pilze sind hier auf lettisch, latein, englisch und deutsch in der Abteilung Species∙Sugas zu finden. Die Beschreibungen der Pilze sind auf lettisch und englisch angege- ben. Außerdem gibt dieses Portal die Möglichkeit die Pilze in spezifi- schen Sichtweisen zu betrachten – zu erfahren, was Hexenbesen, He- xenringe sind und wie Pilze sonder- bare Kunstwerke bilden, sowie vie- les mehr. Diese Themen sind in der Abteilung Topics∙Temati zu finden.

"Fungi of Latvia" ist mit dem Por- tal "Latvijas Sēnes"verbunden.

Šīs vietnes statuss

"Fungi of Latvia" ir nekomerciāls divu privātpersonu pasākums, kura iniciatore, koncepcijas izstrādātāja un realizētāja bija Zanda Mūkina; tikmēr Edgars Mūkins nodrošināja vietni ar sēņu fotogrāfijām. Projekts tika īstenots bez ārēja finansējuma. Vietne sāka darboties ap 2000.g. (precīzs datums nav dokumentēts); tobrīd tajā bija iekļautas 17 sugas, katra ilustrēta tikai ar vienu attēlu... Arī vietnes tālākā attīstība ir veikta vien ar pašu spēkiem un līdzekļiem, tomēr galu galā ir novedusi līdz 251 sugai un ducim tematisko sadaļu ar apmēram 2½ tūkstošiem attēlu. Kopš 2009 g. vietni uztur un turpina attīstīt galvenokārt Edgars Mūkins.

Sēņošanas sezonas kulminācijas laikā vietnei ik dienas mēdz būt ap vienu tūkstoti apmeklētāju, kuri par visiem kopā ieskatās 5-8 tūkstošos lappušu, bet dažkārt brīvdienās šie skaitļi vēl dubultojas (zemāk).

Status of the website

"Fungi of Latvia" is a private non- commercial venture for educational purposes, conceived and initially implemented by Zanda Mūkina(♀) with Edgars Mūkins (♂) supplying the bulk of fungi photos. The project did not receive any outside funding. The website was launched around 2000 (the exact date has not been documented); it comprised only 17 species with one small photo each. Further development has also been based on internal resources only, but it has led to a website with 251 species and a dozen chapters with roughly 2½ thousand fungi photos. Since 2009 it is being maintained and developed by Edgars Mūkins.

At the height of mushroom-hunting season this website attracts about one thosand unique visits per day, with the total of 5-8 thousand page views, while on some holidays the figures may even double (below).

Status des Portals

"Fungi of Latvia" ist ein privates nichtkomerzielles Unternehmen von Zanda Mūkina und Edgars Mūkins.

Pateicības no
vietnes dibinātājas

Izsaku vislielāko pateicību savam tēvam Edgaram Mūkinam, kurš ir uzņēmis gandrīz visus te ievietotos sēņu foto. Izsaku dziļu pateicību arī profesionālajiem mikologiem, kuri ir palīdzējuši droši noteikt ne vienu vien sēņu sugu: Edgaram Vimbam, Diānai Meierei un Initai Dānielei.

Zanda Mūkina

Pateicības no
vietnes uzturētāja

Izsaku pateicību tiem entuziastiem, kuri atsutījuši sēņu fotouzņēmumus un atļāvuši tos publicēt šajā vietnē. Pateicos mikoloģei Initai Dānielei, kura piegādājusi vēsturisku info par sēņu sugu novērojumiem Latvijā.

Edgars Mūkins

Acknowledgements
from the founder

Many thanks to my father Edgars Mūkins, who has taken almost all fungi photos for this website. Many thanks to the professional Latvian mycologists, who have helped to identify a number of fungi species for this website: to Edgars Vimba, Diāna Meiere and Inita Dāniele.

Zanda Mūkina

Acknowledgements
from the current editor

Many thanks to those enthusiasts who have supplied additional fungi photos for this website, as well as to the mycologist Inita Dāniele, who has provided hystorical information on fungi species findings in Latvia.

Edgars Mūkins

Danksagungen
von der Gründerin

Ich möchte vom Herzen meinem Vater Edgars Mūkins danken, der fast alle ausgestellten Fotos aufge- nommen hat. Außerdem möchte ich mich bei den Spezialisten be- danken, die geholfen haben viele der Pilzarten zu bestimmen:
E.Vimba, D.Meiere und I.Dāniele.

Zanda Mūkina

Saistību atruna

Vietnes "Fungi of Latvia" veidotāji neuzņemas itin nekādu juridisku atbildību par kādas personas vai personu grupas fiziskām vai citām ciešanām, kuras varētu rasties, nemākulīgi izmantojot šajā vietnē atrodamos datus.

Disclaimer

The creators of "Fungi of Latvia" do not assume any responsibility for the suffering of any person or group of persons, resulting from improper use of the data published on this website.

Haftungsausschluss

Die Entwicklerdieses Portals über- nehmen keinerlei juristische Ver- antwortung über physische oder andersartige Leiden einer Person, welche durch fälschliche Anwen- dung der in diesem Portal ange- gebenen Daten entstanden sind.

Autortiesības

Koncepcija un vispārējā uzbūve, grafiskais dizains: Zanda Mūkina.

Sēņu fotogrāfijas: Edgars Mūkins
(ja vien nav citādas norādes).

Animētie zīmējumi un statistikas diagrammas: Zanda Mūkina.

Jelkāda šīs vietnes fotouzņēmumu, animēto zīmējumu vai diagrammu kopēšana tālākizplatīšanas vai pub- licēšanas nolūkā bez vietnes autoru iepriekšējas rakstiskas (elektronis- kas vai drukātas) atļaujas ir stingri aizliegta. Ja vēlaties kādu fotouz- ņēmumu, zīmējumu vai diagrammu izmantot augstāk minētajos veidos, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi:

Copyright

Concept and general structure, graphical design: Zanda Mūkina.

Fungi photos: Edgars Mūkins,
(where not marked otherwise).

Animated graphics, statistical
diagrams
: Zanda Mūkina.

Copying of photographs, animated graphics and statistical diagrams with the aim of further distribution  or publishing, without having a prior written (electronically or on paper) consent of the authors, is strongly prohibited. If you would like to use a photograph, graphics or diagram for such a purpose, please, e-mail your request to:

Urheberrechte

Die Urheberrechte der Konzeption und des Designs gehören Zanda Mūkina. Die Urheberrechte der Fo- tos, sofern nicht anderweitig geken- zeichnet, gehören Edgars Mūkins. Die Urheberrechte der animierten Zeichnungen und der Statistikdia- grammen gehören Zanda Mūkina.

Das Kopieren der Fotos, Animatio- nen oder Diagrammen zum Zweck der weiteren Verbreitung oder Pub- likation ohne eine vorherige schrift- liche Zustimmung (gedruckt oder elektronisch) von den Autoren des Portals ist verboten. Wenn Sie eins der Fotos, der Zeichnungen oder der Diagrammen zu den oben ge- nannten Zwecken benutzen möch- ten, schreiben Sie, bitte, an:

 

Vietnes apmeklējumu statistika (piemērs)   ♦   Visitor statistics of the website (example)

   

Visitor statistics of fungi.lv website at the height of mushroom-hunting season of 2014.

Vietnes fungi.lv apmeklējumu statistika 2014.gada sēņošanas sezonas kulminācijas laikā

( - lappušskatījumi, - atšķirīgu apmeklētāju vizītes, 1K = 1000).

The statistics has been collected using the services of StatCounter.com.
Šie statistikas dati savākti, izmantojot StatCounter.com pakalpojumus.

free hit counter